Konkurs - jak powinna ubierać się modna XL-ka?

Wysłano na2015-11-13
Ulubione0
Kobiety uwielbiają modę i lubią się nią bawić, jednak aby wyglądać dobrze należy dbać o szczegóły, a przede wszystkim wiedzieć, w czym nasze ciało prezentuje się dobrze, a co nie koniecznie pasuje do nas i naszej figury. Kobiety plus size szczególnie muszą uważać na to, co zakładają i dbać o detale. Panie noszące większe rozmiary powinny uczyć się na błędach swoich i innych, a przede wszystkim wyciągać wnioski z wpadek modowych. Drogie Panie, może macie już swoje przemyślenia na ten temat lub rady dla kobiet plus size i chcecie podzielić się swoim doświadczeniem?

Kobiety uwielbiają modę i lubią się nią bawić, jednak aby wyglądać dobrze należy dbać o szczegóły, a przede wszystkim wiedzieć, w czym nasze ciało prezentuje się dobrze, a co nie koniecznie pasuje do nas i naszej figury. Kobiety plus size szczególnie muszą uważać na to, co zakładają i dbać o detale. Panie noszące większe rozmiary powinny uczyć się na błędach swoich i innych, a przede wszystkim wyciągać wnioski z wpadek modowych. Drogie Panie, może macie już swoje przemyślenia na ten temat lub rady dla kobiet plus size i chcecie podzielić się swoim doświadczeniem? Chętnie dowiemy się, co Waszym zdaniem powinno się znaleźć w szafie modnie ubranej kobiety plus size i co sprzyja większym rozmiarom, a czego lepiej unikać. Aby zachęcić Was do napisani kilku słów na ten temat przygotowałyśmy mały upominek, do wyboru: czarny peniuar ozdobiony haftem w rozmiarze XL lub czarna koszulka nocna w rozmiarze XXL, dla osoby, której wypowiedź najbardziej nam się spodoba.

jak powinna się ubrać modna xl-ka

Zasada konkursu "Jak powinna ubierać się modna XL-ka?"

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest odpowiedzenie na pytanie konkursowe, które brzmi "Jak powinna się ubierać modna XL-ka?". Napiszcie, co Waszym zdaniem mają nosić kobiety plus size lub czego zdecydowanie powinny unikać. A jeśli jesteś XL-ką możesz podzielić się swoim doświadczeniem w kwestii mody i napisać, z jakich zasad dotyczących ubioru Ty korzystasz. Dodatkowo będziemy premiować osoby, które klikną "Lubię to!" na naszym Facebooku (xl-ka.pl) oraz dodadzą nasz profil XL-ka na instagramie.

Odpowiedzi należy wysyłać na adres e-mail marketing-sklep@xl-ka.pl do dnia 30.11.2015. Wysyłając odpowiedź wyrażasz zgodę na jej opublikowanie na naszym blogu sklepu XL-ka.pl. Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie poniżej.

Czekamy na Wasze rady dla kobiet plus size i życzymy powodzenia!

Regulamin konkursu "Jak powinna się ubierać modna XL-ka?"

Sekcja 1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą "Jak powinna się ubierać modna XL-ka?" zwanym dalej "Konkursem".
1.2. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Rzeczpospolitej Polski, z zastrzeżeniem ponad terytorialnego charakteru Internetu.
1.3. Organizatorem Konkursu jest właściciel sklepu XL-ka.pl ("Organizator").
1.4. Administratorem i sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu.
1.5. Konkurs prowadzony jest na blogu sklepu XL-ka.pl na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (zwanego dalej "Regulaminem").
1.6. Celem Konkursu jest promocja sklepu internetowego XL-ka.pl.
1.7. Konkurs trwa: od 13.11.2015 r. do 30.11.2015 r. dalej: "Czas Trwania Konkursu". Organizator, z ważnych powodów, może przedłużyć bądź skrócić czas trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem Strony Konkursowej.
1.8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 04.12.2015 r. do godziny 17.00, na blogu sklepu XL-ka.pl znajdującym się pod adresem: http://xl-ka.pl/blog. 1.9. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Administratorowi danych osobowych Uczestników.
1.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje zarówno Uczestników Konkursu - do których stosuje się go w całości, jak i - odpowiednio- innych użytkowników Konkursu, do których w szczególności stosuje się wprost postanowienia sekcji 4 i 7 niniejszego Regulaminu.
Sekcja 2. Uczestnicy
2.1. Uczestnikiem Konkursu jest każda, pełnoletnia (posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem bloga sklepu XL-ka.pl (http://xl-ka.pl/blog) - zwanej w Regulaminie "Uczestnikiem".
2.2. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika konkursu jest:
2. a) spełnienie warunków określonych w pkt. 2.1 - powyżej
3. b) w określonych terminach trwania konkursu wysłanie Zgłoszenia (zawierającego Odpowiedź dalej "Praca Konkursowa") we wskazany w sekcji 4. Niniejszego regulaminu sposób;
4. c) zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
5. d) spełnienia warunków Regulaminu.
Sekcja 3. Akceptacja Regulaminu
3.1. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:
1. a) akceptuje niniejszy Regulamin, regulamin strony xl-ka.pl oraz inne regulacje prawne dotyczące uczestnictwa w Konkursie;
2. b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), w tym do przekazania swoich danych osobowych osobom trzecim w celu przeprowadzenia Konkursu.
3.2. Udział w Konkursie oznacza złożenie przez danego Uczestnika następujących oświadczeń lub zezwoleń:
1. a) Wyrażenie zgody na udział w konkursie;
2. b) Złożenie oświadczenia, iż Uczestnik jest osobą pełnoletnią,
3. c) Wyrażenie zgody na opublikowanie na Stronach Konkursu imienia i nazwiska, w celu opublikowania listy Laureatów Konkursu. Zgoda powyższa obejmuje także zgodę na opublikowanie Pracy Konkursowej Uczestnika, który uzyska prawo do nagrody na Stronie Konkursu;
4. d) Udzielenie zezwolenia (zwanego dalej licencją niewyłączną) na jednorazowe opublikowanie przez Organizatora Pracy Konkursowej Uczestnika oraz umieszczenie zdjęcia na blogu sklepu XL-ka.pl
5. e) Praca konkursowa stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz, przysługują mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również rozporządzenie przez niego Pracą Konkursową po wysłaniu Zgłoszenia nie wpłynie na uprawnienia Organizatora.
3.3. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń przedstawionych w Rejestracji jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania Rejestracji umożliwiającej uczestnictwo w Konkursie.
3.4. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika.
Sekcja 4. Zasady
4.1. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego, polegającego na przesłaniu odpowiedzi na pytanie mailem, na adres marketing-sklep@xl-ka.pl, nawiązując do tematu konkursowego "Jak powinna się ubierać modna XL-ka?" dalej "Praca Konkursowa".
4.2. Każdy Uczestnik może przesłać w ramach Konkursu dowolną liczbę Zgłoszeń.
4.3. Jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie.
4.4. Niedopuszczalne jest przesyłanie Zgłoszeń, które:
1. a) Zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
2. b) Zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe;
3. c) Naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób;
4. d) Naruszają dobre obyczaje;
5. e) Są niezgodne z Regulaminem.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania ze Strony Konkursu niedopuszczalnych Zgłoszeń, o których mowa w pkt 4.4. powyżej.
4.6. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 4.4.powyżej nie biorą udziału w Konkursie.
4.7. Rejestracja udziału w Konkursie odbywa się poprzez zgłoszenie na Stronie konkursowej.
Sekcja 5. Nagrody
5.1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę w postaci: czarną koszulkę nocną w rozmiarze XXL lub czarne peniuar ozdobione haftem w rozmiarze XL. Nagroda zostanie przyznana przez Organizatora na podstawie oceny odpowiedzi na pytanie konkursowe o treści "Jak powinna się ubierać modna XL-ka?".
5.2. Laureat nie ma możliwości wymiany nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
5.3. Odpowiedzi konkursowe będą podlegały ocenie przez jury sklepu XL-ka.pl.
5.4. Nagroda nie podlega opodatkowaniu zgodnie ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania większej ilości nagród, jak również do nieprzyznania nagród w ogóle, w przypadku braku Prac Konkursowych, które według Organizatora powinny być gratyfikowane nagrodą.
5.6. Zwycięzcy Konkursu, aby odebrać nagrodę są zobowiązani do podania swoich danych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz adresu do korespondencji do wiadomości Organizatora w terminie nie późniejszym niż 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora po skompletowaniu wszystkich danych laureatów, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych po ogłoszeniu wyników.
5.7. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora.
5.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród.
5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
5.10. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem wygasają w ciągu 14 dni od dnia przyznania nagrody.
Sekcja 6. Prawa Autorskie
6.1. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:
1. a) posiada pełne, nieograniczone i nieobciążone prawa autorskie do zgłoszonych w Konkursie Prac Konkursowych oraz ich treści,
2. b) treści umieszczone w Pracy Konkursowej nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego ani dobrych obyczajów, w szczególności nie szerzą nienawiści ani dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności oraz nie naruszają dóbr osobistych innych osób, nie mogą być zakwalifikowane jako pornografia nie stanowią zniewagi i pomówienia innych osób,
3. c) treści zawarte w Pracy Konkursowej nie naruszają w szczególności cudzych praw autorskich,
nie udzielono licencji wyłącznej ani niewyłącznej na użytkowanie Pracy Konkursowej za wyjątkiem opisanych w niniejszym Regulaminie.
6.2. Poprzez nadesłanie Pracy Konkursowej Uczestnik udziela niewyłącznej, nieodpłatnej i przenaszalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie Pracy Konkursowej na stronie www.xl-ka.pl.
6.3. Uczestnik zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących Pracy Konkursowej na Organizatora.
6.4. Laureaci Konkursu zwolnią Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z ewentualną okolicznością, że w dacie przekazania Nagrody, autorskie prawa majątkowe lub prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z Pracy Konkursowe nie przysługiwały im w zakresie, w jakim miało nastąpić ich przeniesienie na podstawie niniejszego Regulaminu.
6.5. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z przygotowaniem Pracy Konkursowej i zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku, w którym umieszczenie lub wykorzystanie jego Pracy Konkursowej spowoduje powstanie roszczeń osób trzecich wysuwanych w stosunku do Organizatora.
6.6. Uczestnik oświadcza i wyraża zgodę na przechowywanie Pracy Konkursowej po wycofaniu jej z Konkursu, zakończeniu Konkursu, wygaśnięciu udzielonych licencji, nawet w przypadku niezdobycia nagrody przez Uczestnika, w formie cyfrowej w kopiach wykonanych przez Organizatora.
6.13. Wydanie Nagród Laureatom zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej.
Sekcja 7. Postanowienia końcowe
7.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
7.2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.
7.3. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późn. zm). Dane będą zbierane w celu przeprowadzenia Konkursu. Organizator nie wykorzystuje zebranych danych do celów marketingowych.
7.4. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i otrzymania nagrody.
7.5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
7.6. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie.
7.7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 2 dni wcześniej poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie Konkursowej, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w Konkursie lub odstąpienia od udziału w Konkursie.
7.8 Niniejszy konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). Uczestnictwo w niniejszym Konkursie nie jest uzależnione od nabycia jakiegokolwiek produktu, losu bądź usługi, a wygrana w konkursie nie zależy wyłącznie od przypadku.

Zostaw komentarz
Odpowiedz
Zaloguj się aby dodać komentarz.
Do góry

Menu

Utwórz darmowe konto aby zapisać w ulubionych.

Zarejestruj